ALGEMENE VOORWAARDEN VERANDER JE GEWICHT BV

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’ tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verander je gewicht B.V., handelend onder de naam Sportcentrum Kooistee hierna te noemen: ‘het sportcentrum’, en het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger namens het minderjarige lid, hierna te noemen: ‘het lid’. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op personen die weliswaar (nog) geen lid zijn, doch wel deelnemen aan een door of namens het sportcentrum georganiseerde activiteit.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het sportcentrum en het lid zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
3. Indien zich tussen het sportcentrum en het lid een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien het sportcentrum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het sportcentrum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien tussen het sportcentrum en het lid uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door het sportcentrum schriftelijk aan het lid zijn bevestigd.

Artikel 2 – Overeenkomst

1. Het sportcentrum hanteert 1 abonnementsvorm “onbeperkt’ het abonnement wordt d.m.v. een schriftelijke overeenkomst overeen gekomen.
2. Indien het lid met het abonnement slechts 1 x per week, of geheel geen gebruik maakt van het abonnement, volgt er geen restitutie en blijft het lesgeld onverminderd verschuldigd.
3. Het sportcentrum werkt niet met losse lessen maar uitsluitend met maandtarieven. Slechts in de startmaand worden losse lessen, of gedeeltelijk maandtarief in rekening gebracht.
4. Om een overeenkomst aan te gaan dient het lid zich in te schrijven door middel van aanmelding op de website of bij de balie met het inschrijfformulier. Bij inschrijving d.m.v. de website zal er geen inschrijfformulier meer worden verstrekt en is de inschrijving definitief.
5. Bij inschrijving voor een lidmaatschap is melding van eventuele gezondheidsklachten of andere medische bijzonderheden verplicht (Intake formulier).
6. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden (het inschrijfgeld), dat gelijktijdig met de eerste betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan.

Artikel 3 – Lesgelden tarieven

1. Het lesgeld wordt jaarlijks op 30 november vastgesteld en gaat 1 januari van het nieuwe jaar in.
2. Het lesgeld is verschuldigd per maand, bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Het sportcentrum is gesloten in de hierna te noemen perioden en feestdagen; het gehele Paasweekeinde (Goede vrijdag t/m maandag), Koningsdag, meivakantie, Hemelvaartsdag, het gehele Pinksterweekeinde, alsmede 4 weken in de zomervakantie hetgeen sowieso in de bouwvak vakantie ‘midden’ valt. In de kerstvakantie is het sportcentrum gesloten van 24 december t/m 3 januari.  Tijdens de hiervoor genoemde gesloten perioden en feestdagen blijft de contributie onverminderd verschuldigd, in de tariefstelling is hiermee rekening gehouden.  De groepslessen en fitnesslessen tijdens de gesloten perioden en feestdagen kunnen niet worden ingehaald en vervallen automatisch, in de tariefstelling is hiermede rekening gehouden.
4. Voor jeugdleden geldt dat gedurende de landelijke schoolvakanties geen groepslessen plaats vinden, terwijl de contributieplicht onverminderd verschuldigd blijft, in de tariefstelling is hiermede rekening gehouden.
5. De beëindiging van de overeenkomst op grond van een aanpassing in de algemene voorwaarden dient schriftelijk te geschieden en door het sportcentrum te zijn ontvangen vóór 10 december van het lopende jaar.
6. Is geen schriftelijke beëindiging van de overeenkomst ontvangen voor 10 december dan wordt het lid geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

Artikel 4 – Betaling

1. Het sportcentrum int het lesgeld door middel van een automatische incasso, (machtiging hiervoor wordt d.m.v. het inschrijfformulier door het lid aan het Sportcentrum afgegeven).Rond de 25ste van de maand zal de incasso plaatsvinden, voorafgaand aan de maand waarvoor het lesgeld verschuldigd is.
2. In de maand december vindt de automatische incasso plaats op of rond de 17e van de maand.
3. Voor iedere betaling van het lesgeld op een andere wijze dan door middel van automatische incasso, wordt het lesgeld verhoogd met een toeslag van € 3,00.
4. Indien het lid er voor kiest het lesgeld zelf te betalen aan het sportcentrum (via bankoverschrijving NL82 ABNA 0549 1020 19 of per pin bij ons sportcentrum), dient het lesgeld inclusief de toeslag genoemd in lid 3 van dit artikel, bij vooruitbetaling, te zijn ontvangen door het sportcentrum uiterlijk op de 1e van iedere maand. Betaling op andere wijze dan door middel van automatische incasso geschiedt op eigen initiatief, er worden geen acceptgiro’s of facturen verstrekt.

Artikel 5 – Betalingsachterstand en incassokosten

1. Indien het verschuldigde lesgeld niet kan worden geïnd door middel van automatische incasso, om redenen die redelijkerwijs voor rekening komen van het lid, dan wel het lid zelf niet heeft zorg gedragen voor tijdige betaling, overeenkomstig lid 4 van artikel 6, dan is het lid van rechtswege in verzuim.
2. Het lid ontvangt van het sportcentrum een schriftelijke aanmaning om alsnog te betalen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte gevorderd. Het lid is verplicht aan dit verzoek binnen 14 dagen na de dag van verzending van de aanmaning te voldoen.
3. Indien het lid vruchteloos is aangemaand dient het lid naast het verschuldigde lesgeld ook een vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte te voldoen zoals geregeld in het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). De minimale kosten die bij het lid in rekening kunnen worden gebracht bedragen € 40,–.
4. Indien ondanks de aanmaning betaling uitblijft, ontvangt het lid van het sportcentrum een kennisgeving van opschorting van de uitvoering de overeenkomst en een sommatie om alsnog te betalen.
5. Opschorting betekent dat het lid de verdere toegang tot het sportcentrum zal worden onthouden, totdat volledige betaling van de achterstand in lesgelden en kosten als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is ontvangen door het sportcentrum.
6. Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat het lid niet van de betaling van het lesgeld voor de periode waarin het lid geschorst is van deelname van de uitvoering van de overeenkomst en betaling van de kosten als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
7. Indien aan het rappel niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn in lid 5 van dit artikel, zal de overeenkomst met het lid worden beëindigd en wordt de gehele vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarder.
8. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan examens.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst kan alleen schriftelijk beëindigd worden tegen het einde van de maand, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Hiertoe is op de website een opzegformulier beschikbaar. (Klik hier voor het opzegformulier)
2. Bij gebruik van het opzegformulier op de website (de online-opzegging) ontvangt het lid een unieke opzegcode, welke kan dienen als bewijs van opzegging, onverminderd het gestelde in lid 3 van dit artikel.
3. De overeenkomst is definitief beëindigd, nadat de beëindiging schriftelijk door het sportcentrum is bevestigd.
4. De schriftelijke bevestiging bevat onder andere de juiste datum waarop de beëindiging van de overeenkomst ingaat.
5. Vóór het einde van de overeenkomst draagt het lid zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde lesgelden en overige, daarmee samenhangende kosten.

Artikel 7 – Rechten bij ziekte en overige afwezigheid

1. Het is niet mogelijk gemiste activiteiten door ziekte of overige afwezigheid in te halen op andere dagen, tijden of locaties. Het lesgeld blijft onverminderd verschuldigd.
2. Ingeval van langdurige afwezigheid door ziekte ten gevolge van een botbreuk, dan wel een operatieve ingreep, door middel van bewijsstukken door het lid aan te tonen, kan louter door het sportcentrum besloten worden dat het lid de lessen in mag halen op door het sportcentrum te bepalen dagen, tijden en locaties.
3. Bij een individueel onbeperkt lidmaatschap geldt dat er een tijdelijke stop kan worden ingelast, indien langdurige afwezigheid door ziekte ten gevolge van een botbreuk, dan wel een operatieve ingreep, door middel van bewijsstukken door het lid aan te tonen, kan louter door het sportcentrum worden besloten of de tijdelijke stop wordt ingelast.
4. Voor de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 en 3 van dit artikel geldt een eigen risico van 2 weken.

Artikel 8 – Privacy beleid

1. Het sportcentrum verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over het lid, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van het sportcentrum.
2. Het sportcentrum verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.
3. Voor interne kwaliteitscontrole kunnen telefoongesprekken worden opgenomen. Indien hiervan sprake is, wordt dit kenbaar gemaakt door de medewerker van het sportcentrum.

Artikel 9 – Gebruiks- en gedragsregels accommodatie

1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het lid dienen zich te houden aan de voor de accommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dienen alle door het personeel en/of het instructieteam van het sportcentrum te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is omschreven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met het lid zonder dat het lid aanspraak kan maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
3. Het sportcentrum maakt gebruik van de Virtuagym app met het reserveringssysteem voor de fitness en volwassen groepslessen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Het sportcentrum faciliteert verschillende soorten sporten, waarbij deelname niet zonder risico’s is. Te denken valt aan boksen, judo, verschillende buitenactiviteiten en fitness-gerelateerde sporten. Het lid en/of de deelnemer aan een van de activiteiten die door of namens het sportcentrum wordt georganiseerd wordt geacht zich te realiseren dat deze activiteiten niet zonder risico’s zijn.
Deelname aan al deze activiteiten, zowel binnen het sportcentrum als daarbuiten geschiedt voor eigen risico van het lid of de deelnemer. Het lid of de deelnemer dient zich ervan te vergissen of hij lichamelijk en mentaal in staat is aan de activiteiten deel te nemen. Bij twijfel dient door het lid doktersadvies te worden ingewonnen.
Ook dient het lid of de deelnemer zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van de activiteiten dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die het lid aan een derde berokkent. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de het lid of de deelnemer mocht lijden door of ten gevolge van de deelname aan een van de activiteiten.
Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van het sportcentrum voor schade van een lid of deelnemer aan een van de activiteiten in rechte aangenomen wordt, blijft de verplichting van het sportcentrum tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van het sportcentrum ter zake van die schade uitkeert.
3. Zoals reeds in lid 1 aangehaald, dienen het lid en de deelnemer zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een van de activiteiten. Producten gekocht bij het Sportcentrum dienen conform gebruiksaanwijzing te worden gebruikt. Bij foutief gebruik kan het Sportcentrum niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade en/of letsel.
4. Het lid en de deelnemers aan de activiteiten verklaren zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich
door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt.
5. Het lid en de deelnemer vrijwaren het sportcentrum voor iedere aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan het lid c.q. de deelnemer toe te rekenen doen of nalaten ten aanzien van de activiteiten van het sportcentrum waaraan zij deelnemen.
6. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en zetfouten op de website, in het magazine, in advertenties, mailingen of andere digitale of schriftelijke communicatiemiddelen, verspreid door of namens het sportcentrum.
7. Tevens is het sportcentrum niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van het lid c.q. de deelnemer, behoudens het geval dat deze schade het directe gevolg is van aan het sportcentrum toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 11 – Overige bepalingen

1. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van het sportcentrum hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door het sportcentrum zijn bevestigd.
2. Het sportcentrum heeft een huishoudelijk reglement (de huisregels) opgesteld. Dit reglement wordt meegezonden met de schriftelijke bevestiging bedoeld in artikel 2.
3. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat het lid en/of diens begeleiders uit de locatie worden geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan het sportcentrum, tot beëindiging van de overeenkomst.
4. In ieder geval zal de overeenkomst van het lid door het sportcentrum worden beëindigd wanneer sprake is van ongepast gedrag van het lid, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers van het sportcentrum, leden van het sportcentrum of medewerkers van het sportcentrum.
5. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden groepslessen naar andere tijden te verplaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de betreffende leden.

Artikel 12 – Overmacht

1. Het sportcentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het lid indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het sportcentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het sportcentrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het sportcentrum of van derden daaronder begrepen. Het sportcentrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het sportcentrum zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Het sportcentrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het sportcentrum partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij overleg hebben gevoerd teneinde een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 – Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van het sportcentrum en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van het sportcentrum.
3. Door ondertekening van het inschrijfformulier, genoemd in lid 6 van artikel 2, verklaart het lid zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.
4. Het sportcentrum is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Het sportcentrum zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen.
5. Indien het lid niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

Artikel 15 – Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 30 november 2022 en vervangen alle
overige, eerder gepubliceerde, algemene voorwaarden van het sportcentrum.